Studnie głębinowe

odwierty pod pompy ciepła

Odległości dotyczące lokalizacji studni opisane są w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z którym każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej: 7,5 m od od osi rowu przydrożnego, 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., oraz od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (szambo), 30 m od drenażu rozsączającego oczyszczane biologicznie ścieki do gruntu, 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Ponadto wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustaw: Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne.